wz

Zobrazená je podstránka tubeamp.wz.cz/vystupne.php

 

Jednoduchý výpočet výstupného transformátora

Zdroj literatúry: Amatérska rádiotechnika, vydávateľ: Naše vojsko, rok 1954.

1. Transformačný pomer vypočítame:

p = sqrt ra / rL

kde ra je vonkajší odpor elektrónky, a rL je impedancia sekundárneho vinutia transformátora.
2. Výpočet prierezu jádra:

q = 12 * sqrt 2N / fn

kde q je prierez jádra v cm2, N výkon vo W a fn je najnižší prenesený kmitočet v Hz. Jádro pre nesúmerné zosilovače sa zvolí so vzduchovou medzerou 0,2 - 1,0 mm.

3. Primárna indukčnosť podľa najnižšieho preneseného kmitočtu sa vypočíta zo vzorca:

Lp = rp / 2pífn

kde Lp je indukukčnosť primára v H, a rp je podiel z ra * ri /(ra + ri) kde ra je vonkajší a ri je vnútorný odpor elektrónky.
4. Horný prenesený kmitočet je daný velkosťou rozptýlu a kapacitou vinutia. Dôležitá je kvalita plechov a spôsob navíjania. Je vhodné rozdeliť primár aspoň na 6 sekcie, sekundár na 4 sekcie a vzájomne ich prekladať.
5. Počet závitov stanovíme nasledovne.

np = 1000 * sqrt Lp / k          ns = np / p

kde np je počet primárnych závitov, ns je počet sekundárnych závitov a k indukčnosť cievky o 1000 závitoch, navinutých na dané jádro (v H).
Priemer drôtov pre primárne a sekundárne vinutia určíme z rovnice:

dp = sqrt 0.5 * I

kde I je anódový prúd koncovej elektrónky v A. Priemer drôtu sekundárneho vinutia je 3 až 5 krát väčší ako priemer drôtu primára.

Príklad

Príklad výpočtu výstupného transformátora pre elektrónku AL5:

ra = 3,5K,
Ia = 72mA,
impedancia reproduktora 6.23ohm,
výstupný výkon 8.8W

Prevod je:

p = sqrt ra / rL = sqrt 4750 / 6.25 = 27

Prierez je:

q = 12 * sqrt 2 * N / fn = 12 * sqrt 17.6 / 30 = 9 cm2

Primárna indukčnosť bude:

Lp = rp / 2pí*fn = (ra*ri / ra+ri) / 2pí*fn = (22000*3500 / 22000+3500)/6.28*30 = 3000/188.4 = 16H

Počet primárnych a sekundárnych závitov:

np = 1000 * sqrt Lp / k = 1000 * sqrt 16 / 1.2 = 3650 závitov
ns = np / p = 3650 / 27 = 135 závitov

Výpočet platí pre jádro M 88/32, s medzerou 1 mm.
Priemer drôtu:

primárne vinutie dp = sqrt 0.5 * I = sqrt 0.5 * 0.072 = 0.2mm
sekundárne vinutie ds = 4.5 * 0.2 = 0.9mm

Výpočet transformátora pre dvojčinný zosilovač je rovnaký, len namiesto ra je raa (od anódy k anóde) a na primárnom vinutí je odbočka v jednej polovine.
Jádro je bez vzduchovej medzeri, čím je hodnota k podstatne väčšia a počet závitov menší. Tým je aj rozptýl menší.


Reklamy webzdarma.